SOUTĚŽ "OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ ,LESY ČR" - 1.MÍSTO

3.7.2015
4

 

 

 

 

 

Autorský tým: Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing. arch. Jana Rýznarová

RD VE ŠTOLBOVĚ ULICI

- DOKONČEN OBKLAD FASÁDY

9.12.2014
141209 obklad fasady

 

 

 

 

 

 

Obklad fasády ze sibiřského modřínu byl opatřen ochranným olejovým nátěrem.

 

RD VE ŠTOLBOVĚ ULICI

- HRUBÁ STAVBA

27.8.2014
140827 drevocast

 

 

 

 

 

 

Byly dokončeny svislé nosné konstrukce a pokračují práce na dvouplášťové konstrukci ploché střechy.

 

RD VE ŠTOLBOVĚ ULICI

- ZAHÁJENO ZAKLÁDÁNÍ

24.5.2014
140524 geocell

 

 

 

 

 

 

Dnes začala příprava podsypu základové desky z hutněného pěnového skla Geocell.

SOUTĚŽ "LÁVKA PŘES LABE V HRADCI KRÁLOVÉ"

7.3.2014
01 perspektiva
02 perspektiva
03 zakres

 

 

 

 

Architektonické řešení: Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing. arch. Michal Potůček

Statika: Ing. Jiří Jirásko, SUDOP Praha a.s.

Osvětlení: Petr Lukeš

 

Navrhovaná lávka je tvořena visutou konstrukcí s ocelovými pylony vzdálenými od sebe v patě 65,000 m a betonovou mostovkou šířky 8,000 m. Lávka překonává koryto řeky Labe mezi zvýšenými břehy a chodník s cyklostezkou na levém břehu. Niveleta na mostě je vedena ve výškovém zakružovacím oblouku, přičemž rozdíl nivelety komunikace v místě dilatačních závěrů na levém a pravém břehu činí 1,960 m. Důvodem takového řešení je nutnost dodržení požadované plavební výšky v korytě toku stanovené na 233,90 mnm Bpv. Navrhované řešení splňuje tuto výšku cca od osy toku až po levý břeh, k dispozici tedy bude šíře plavební dráhy (v zadání nebyla definována) přibližně 25 m. Konstrukční systém lávky byl volen tak aby splňoval i ostatní podmínky zadavatele, zejména pak požadavek na minimální výšku konstrukce v ose toku s ohledem na bezpečnost migrujících ptáků. Zvolená visutá konstrukce má ve středu rozpětí zcela minimální výšku sestávající pouze z tloušťky subtilní mostovky (350 mm) a nutné výšky zábradlí (1300 mm) a to na délce zhruba 22 m. Lávka je navržena na zatížení dle ČSN EN 1991-2 dle zadávacích podmínek je navíc uvažováno i s čtyř nápravovým vozidlem údržby hmotnosti 4,0 t.

 

Dopravní prostor na lávce je navržen dle zadávacích podmínek na šířku 6m, přičemž max. podélný sklon dosahuje 6% v klesání směrem do ulice Škroupova. S ohledem na úroveň stávajícího terénu na Smetanově nábřeží a potřebu dodržet plavební výšku na Labi bude upravena nivelita páteřní cyklostezky z Hradce Králové na Jaroměř vedené v aleji (sklon nivelety max. 4%). V prostoru křížení trasy z navržené lávky se Smetanovým nábřežím a ulicí Škroupova je navržena zvýšená křižovatková plocha. Minimalizací rozdílu výškových úrovní je uplatněn princip sdíleného dopravního prostoru a nedochází tak k diskriminaci žádného způsobu dopravy.

 

 

STĚHUJEME SE !

14.1.2014

 

pozvanka-www

 

 

SOUTĚŽ "KASÁRNA JIČÍN" - 4.MÍSTO

14.10.2013
01 zakres
03 parter hlavni namesti

 

 

 

Autorský tým: Ing. arch. Michal Potůček, Ing. arch. Monika Langová

 

Řešené území se nachází na severozápadním okraji města Jičín v lokalitě, která díky proběhlé demolici představuje jedinečné „bílé místo na mapě“, obklopené silným urbanistickým kontextem: urbanisticky zdařilá zástavba vrchu Čeřovka, přímá linie lipové aleje, otevření do krajiny kolem vrchu Zebín.

 

Našim cílem je vytvoření atraktivní lokality pro bydlení a služby, s důrazem na rozlišení různých typů prostorů od soukromých po veřejné. Území otevíráme jihovýchodním směrem (vytváříme zde nové pěší vazby na město) a severním směrem, kde přechod zástavby do volné krajiny nabízí zajímavé výhledy. Vzhledem k poloze mezi stávající zástavbou Čeřovky a Soudné vytváříme v těžišti území lokální centrum služeb a tomu odpovídající veřejný prostor, sloužící oběma městským částem.

 

Výškové uspořádání území a velikost objektů jsou navrženy s respektem k terénní konfïguraci a přecházejí od dvoupodlažních rodinných domů ve vyšších částech území po třípodlažní bytové a polyfunkční domy u lipové aleje.

Zástavba podél nové paralelní osy je záměrně natočena kolmo k aleji, což přináší dva efekty. První je vizuální - otevření průhledů od aleje k Čeřovce. Druhý je funkční – vytvoření nových poloveřejných prostorů v přímé návaznosti na alej, které ve své horní části přecházejí do polosoukromých zahrad bytových domů. Tyto nové poloveřejné prostory budou sloužit jako nástupní bod pro příchozí od lipové aleje a umožní rozvoj drobných služeb v parteru.